จีคลับรอยัล GClubTg ศูนย์รวมความบันเทิงในคาสิโน

จีคลับรอยัล
ปราสาทนครวัด1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญที่สุดในกลุ่มโบราณสถานต่างๆของอาณาจักรขอม ซึ่งในการก่อสร้างใช้แรงงานนับแสนคนใช้ช้างเพื่อชักลากหลายพันเชือก และวิศวกรหลายพันในการสร้าง แหล่งท่องเที่ยว จีคลับรอยัล นครธมเป็นเมืองหลวงเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ นครธมถูกสถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สถานที่แห่งนี้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของนครวัด ภายในเมืองแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างมากมายที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คาสิโนปอยเปต คือ บ่อนการพนันในประเทศกัมพูชา ประเทศกัมพูชา มีเมืองหลวงชื่อกรุงพนมเปญมีพื้นที่ประมาณ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 16 ล้านคน โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และจะใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ จีคลับรอยัล บ่อนการพนันปอยเปตก่อตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวไทยที่มองเห็นช่องทางการทำเงินจากธุรกิจบ่อนการพนัน
จากนั้นก็ได้มีการขยายกิจการโดยการไปร่วมหุ้นกับชาวใต้หวัน เพื่อขยายธุรกิจต่างๆ ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานของเขมรอีกแห่ง ปราสาทแห่งนี้มีลักษณะเป็นปรางค์แต่ละปรางค์มีการจำหลักพระพักตร์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ รอบปรางค์ 54 ปรางค์ จำนวน 216 พระพักตร์ พระพักตร์มีรอยยิ้มที่เรียกว่า GClubTg ยิ้มแบบบายน บริเวณระเบียงปราสาทมีภาพเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอมในสมัยนั้น บ่อนคาสิโนHoliday Palace คือ ชื่อโรงแรมและบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ในประเทศกัมพูชา และประเทศกัมพูชานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย เช่น ปราสาทพนมบาเค็ง ปราสาทแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากนครวัด และนครธมมากนัก ปราสาทนี้สร้างอยู่บนภูเขา ปราสาทนี้เป็นปราสาทยุคต้นๆ สร้างในสมัยพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งในปี ค.ศ. 915 GClubTg และอยู่ไม่ไกลจากHoliday Palace